Vortex Induced Vibration


Vortex Induced Vibration (VIV) -

là dao động do xoáy gây ra,  là chuyển động gây ra trên các vật thể tương tác với dòng chất lỏng chảy bên ngoài, hoặc chuyển động tạo ra bởi tuần hoàn bất quy tắc trên dòng chảy này. Một ví dụ cổ điển là VIV của một hình trụ dưới nước, tua-bin gió không cánh (vortex-bladeless wind turbine). Trong mô phỏng động lực học chất lưu VIV cũng là một bài toán thường thấy, xin mời xem video ví dụ: Vortex-induced vibrations of moving cylinder vorticity in Fluent with SDOF dynamic mesh