Film cooling


Film cooling -

là phương pháp phun khí làm mát qua các lỗ trên thân cánh (như cánh tuabin, cánh máy bay) dẫn đến một lớp (layer) hoặc “màng (film)” khí làm mát chảy dọc theo bề mặt bên ngoài của cánh.