Mesh Morphing


Mesh Morphing -

là một phương pháp để thay đổi hình dạng của một bề mặt được chia lưới trong khi vẫn bảo toàn cấu trúc liên kết. Chỉ các vị trí nút được cập nhật. Mesh morphing bao gồm việc thích nghi (adaption) một lưới tính toán được sử dụng trong lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật máy tính (CAE)