Ansys Motion

Phần mềm mô phỏng động lực học nhiều vật


Ansys Motion, hiện có trong giao diện Ansys Mechanical, là một giải pháp kỹ thuật thế hệ thứ ba dựa trên một bộ giải động lực học nhiều vật tiên tiến. Nó cho phép phân tích nhanh chóng và chính xác các vật thể cứng tuyệt đối (Rigid bodies) và các vật thể biến dạng được (Flexible bodies), đồng thời đưa ra đánh giá chính xác về các kết quả vật lý thông qua việc phân tích toàn bộ hệ cơ học.

Thiết kế hệ động lực học nhiều vật mạnh mẽ với Ansys Motion

Ansys Motion là một môi trường mô phỏng được tích hợp cho cả việc mô hình hóa toàn bộ hệ cũng như các thành phần. Nó cung cấp phân tích nhanh chóng và chính xác cho cả vật thể cứng tuyệt đối và vật thể biến dạng được một cách đồng thời, tất cả từ một bộ giải duy nhất. Các phân tích như hiệu suất chuyển động của hệ, phân tích độ an toàn ứng suất, truyền nhiệt, rung và mỏi được tích hợp. Ansys Motion là giải pháp mô phỏng mạnh mẽ và tiên tiến nhất cho thiết kế hệ động lực học nhiều vật.

   Ô tô
   Bộ truyền động
   Khớp nối
   EasyFlex

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Thực hiện các mô phỏng trong Ansys Motion giống như phân tích kết cấu thông thường của bạn. Một mô hình có thể được sử dụng lại cho nhiều mục đích, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các thông số kỹ thuật bao gồm trình tạo mô hình Ansys Motion Links cho phương tiện bánh xích, công cụ FE Dynamics, v.v.

Phân tích
động lực học
nhiều vật
(Multobody Dynamics Analysis)
Bộ công cụ
truyền động (Drivetrain Toolkit)
Động lực học
phần tử hữu hạn
(FE Dynamics)
Bộ công cụ cho ô tô (Car Toolkit)
Bộ công cụ EasyFlex
Tuyến tính (Linear)
Bộ công cụ liên kết (Links Toolkit)
Các hàm API
(API Development)
Dao động riêng
vật thể
biến dạng được (Modal Flex)
Tương tác với MATLAB
(MATLAB Interface)
SMP và MPP
Khởi tạo
tham số bánh răng
 
Thư viện ổ đỡ

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information