Blade Crash


Blade Crash -

trong lĩnh vực in 3D hay sản xuất đắp dần, sản xuất bồi đắplà sự va chạm giữa cơ chế xử lý bột của máy in 3D với chính sản phẩm của nó, gây ra sự hỏng hoặc lỗi sản phẩm in. Hiện tượng này còn được gọi là recoater arm interference.