Aeroacoustics


Aeroacoustics -

âm học khí động, là một nhánh của âm học nghiên cứu sự tạo ra tiếng ồn thông qua chuyển động của sự rối (turbulence) chất lỏng hoặc các lực khí động học tương tác với các bề mặt. Việc tạo ra tiếng ồn cũng có thể liên quan đến các dòng chảy thay đổi định kỳ.