Mesh Smoothing


Mesh Smoothing -

là một phương pháp để thay đổi hình dạng của lưới thể tích trong khi vẫn bảo toàn cấu trúc liên kết và phân bố nút ban đầu. Hình dạng mới có được bằng cách cập nhật các vị trí nút.