Extrusion


Extrusion -

đùn, là một quá trình được sử dụng để tạo ra các đối tượng có mặt cắt ngang cố định. Vật liệu được đẩy qua một khuôn có mặt cắt mong muốn. Hai ưu điểm chính của quy trình này so với các quy trình sản xuất khác là khả năng tạo ra các mặt cắt rất phức tạp và gia công các vật liệu giòn, vì vật liệu chỉ gặp ứng suất nén và ứng suất cắt. Nó cũng tạo thành các bộ phận có bề mặt hoàn thiện tuyệt vời và mang lại sự tự do đáng kể về hình thức trong quá trình thiết kế