Radial Turbine


Radial Turbine -

dịch là Tuabin xuyên tâm hoặc tuabin hướng tâm, là loại tuabin trong đó dòng chảy của chất lưu làm việc hướng tâm đến trục. Sự khác biệt giữa tuabin hướng trục và hướng tâm bao gồm cách chất chảy chất lưu qua các bộ phận (máy nén và tuabin). Trong khi đối với tuabin hướng trục, rôto bị 'tác động' bởi dòng chảy chất lưu, đối với tuabin hướng tâm, dòng chảy được định hướng thuận theo phương vuông góc với trục quay, và nó dẫn động tuabin giống như cách nước dẫn động cối xay nước. Kết quả là ít ứng suất cơ học hơn (và ít ứng suất nhiệt hơn, trong trường hợp chất lỏng làm việc nóng) cho phép tuabin hướng tâm đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn (trong một dải công suất tương tự) khi so sánh với tuabin hướng trục. Khi nói đến dải công suất cao (trên 5 MW), tuabin hướng tâm không còn khả năng cạnh tranh (do rôto nặng và đắt tiền) và hiệu suất trở nên tương tự như tuabin hướng trục.