Meridional view


Meridional view -

là hướng nhìn cạnh bên máy cánh quay (tuabin, máy nén...) và nhìn vào mặt cắt ngang của máy từ hub (moay-ơ) đến tip (đỉnh cánh).