Blade loading


Blade loading -

tải trọng lá cánh là thông số thiết kế khí động học quan trọng nhất trong các cánh máy tuabin, nó xác định cả lượng công được tạo ra hoặc trích xuất bởi cánh và sự phân bổ của công đó từ moay-ơ (hub) đến đầu cánh (tip / shroud).