Leading Edge


Leading Edge -

là mép trước của bề mặt cánh, là mép trước nhất của nó và do đó là phần đầu tiên gặp luồng không khí tới.