Design Exploration


Design Exploration -

là khảo sát thiết kế hay khảo sát không gian thiết kế, vừa là một loại phương pháp định lượng vừa là một loại công cụ phần mềm để khảo sát một cách có hệ thống và tự động rất nhiều các phương án thiết kế lựa chọn và xác định các thông số tối ưu.”