Hydroplaning


Hydroplaning -

là thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ sự trượt hoặc trượt của lốp ô tô trên bề mặt ướt.