Hub


Hub -

là phần của máy cánh quay/máy tuabin được bao bởi bề mặt bên trong của vành khuyên dòng chảy (flow annulus). Có thể định nghĩa là phần trung tâm của đĩa quay, quay cùng trục và từ đó cánh tỏa ra.