Viscoelasticity


Viscoelasticity -

là đặc tính của những vật liệu thể hiện cả tính chất nhớt và đàn hồi khi chịu biến dạng. Các vật liệu nhớt, như nước, chống lại dòng cảm ứng bởi lực (shear flow) và biến dạng tuyến tính với thời gian khi có ứng suất. Vật liệu đàn hồi biến dạng khi bị kéo căng và ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu khi ứng suất được loại bỏ. 

Viscoelastic có thể dịch là nhớt-đàn hồi hoặc đàn nhớt.