User Defined Functions


User Defined Functions (UDF) -

là một tập hợp các hàm (thường được viết bằng C) cho phép người dùng tùy chỉnh bộ giải Ansys Fluent.