Trailing Edge


Trailing Edge -

là rìa sau/mép sau của một bề mặt khí động học như cánh, là mép sau của nó, nơi mà luồng không khí được ngăn cách bởi mép trước (leading edge) gặp nhau.