Tip


Tip -

là phần ngoài cùng của lá cánh (blade/vane).