Tip Clearance


Tip Clearance -

là khe hở đầu cánh, là khoảng cách giữa đầu cánh quay và bộ phận đứng yên. Ví dụ, khe hở đầu cánh ở tua bin khí là cánh và vỏ rôto.