Hardware-in-the-loop


Hardware-in-the-loop (HIL) -

simulation gọi là mô phỏng phần cứng trong vòng lặp, là một loại mô phỏng thời gian thực. Bạn sử dụng mô phỏng HIL để kiểm tra thiết kế bộ điều khiển của mình. Mô phỏng HIL cho thấy cách bộ điều khiển của bạn phản ứng trong thời gian thực với các kích thích ảo thực tế. Bạn cũng có thể sử dụng HIL để xác định xem mô hình hệ thống vật lý (nhà máy) của bạn có hợp lệ hay không.