Magnetic Fringing


Magnetic Fringing -

là viền từ thông, hiện tượng trong đó từ thông chảy trong lõi từ lan truyền ra ngoài (hoặc tua ra ngoài) vào môi trường xung quanh, ví dụ như trong vùng lân cận của một khe hở không khí.