Lumped-parameter model


Lumped-parameter model -

Có thể dịch là mô hình tham số tập trung (còn gọi là mô hình phần tử tập trung, hoặc mô hình thành phần tập trung), là đơn giản hóa mô tả hành vi của các hệ thống vật lý phân tán theo không gian thành một cấu trúc liên kết bao gồm các thực thể rời rạc gần đúng hành vi của hệ thống phân tán theo các giả định nhất định. 

Ví dụ:

Về cơ bản, có hai cách nhìn về một mạch điện: lý thuyết điện từ (phương trình Maxwell) và lý thuyết về các phần tử tập trung. 

Trên thực tế, lý thuyết về các mạch tham số tập trung là một sự đơn giản hóa của lý thuyết điện từ, vì lý thuyết sau liên quan đến một công việc toán học khó để phân tích hoặc thiết kế một mạch điện. 

Sự đơn giản hóa 

Trong lý thuyết tham số tập trung, giả sử rằng tất cả các dây dẫn kết nối với các thành phần mạch là lý tưởng (điện trở bằng không). Một cách đơn giản khác là tất cả các hoạt động của cảm ứng từ, có thể được biểu diễn bằng một phần tử lý tưởng, được gọi là cuộn cảm. Tất cả các trao đổi năng lượng xảy ra không thể đảo ngược được biểu diễn bằng phần tử được gọi là điện trở. Cuối cùng, phần tử được gọi là tụ điện, đại diện cho các tương tác nơi năng lượng điện được lưu trữ dưới dạng năng lượng tiềm năng. 

Khi nào tôi có thể áp dụng lý thuyết về tham số tập trung? 

Lý thuyết này thể hiện một sự gần đúng rất tốt khi kích thước vật lý của mạch nhỏ hơn nhiều so với bước sóng ngắn nhất được mong đợi xử lý. Nghĩa là, khi tần số cao hơn (bước sóng ngắn hơn), lý thuyết này bắt đầu sai, nếu kích thước mạch tương đương với bước sóng. Trong trường hợp này, hãy sử dụng lý thuyết điện từ.