Low-cycle Fatigue


Low-cycle Fatigue -

(Mỏi chu kỳ nhỏ) là một loại mỏi gây ra bởi các biến dạng dẻo lớn trong số chu kỳ tải nhỏ trước khi xảy ra phá hủy.