Coexistence


Coexistence -

(Cùng tồn tại) đề cập đến hoạt động của các thiết bị và tiêu chuẩn không dây khác nhau trong cùng một dải tần. Ví dụ, các tiêu chuẩn không dây IEEE 802.11 khác nhau được đóng gói vào dải tần Công nghiệp-Khoa học-Y tế (ISM) không được cấp phép 2,4 GHz. Mạng cảm biến không dây IEEE 802.15.4 chia sẻ băng tần không được cấp phép ISM 2,4 GHz. Bluetooth là một tiêu chuẩn không dây khác hoạt động trong cùng dải tần số đó.