Electric Susceptibility


Electric Susceptibility -

(độ nhạy điện) là một hằng số tỷ lệ không có thứ nguyên cho biết mức độ phân cực của vật liệu điện môi khi phản ứng với điện trường.

Xem thêm: Magnetic Susceptibility