Adaptive Mesh Refinement


Adaptive Mesh Refinement -

(Làm mịn lưới thích nghi) là phương pháp thích nghi độ chính xác của lời giải trong các khu vực mô phỏng nhạy cảm hoặc rối nhất định, một cách linh hoạt và trong thời gian lời giải được tính toán.