Extensive Properties


Extensive Properties -

(Thuộc tính mở rộng) phụ thuộc vào lượng vật chất có trong đó. Một thuộc tính mở rộng được coi là phụ gia cho các hệ thống con. Ví dụ về các thuộc tính mở rộng bao gồm: 

  • Thể tích
  • Khối lượng
  • Kích thước
  • Cân nặng
  • Chiều dài

Xem thêm: Intensive Properties