Intensive Properties


Intensive Properties -

(thuộc tính chuyên sâu) và Extensive properties (thuộc tính mở rộng) là các loại thuộc tính vật lý của vật chất. Các thuật ngữ chuyên sâu và mở rộng được nhà hóa học vật lý và nhà vật lý Richard C. Tolman mô tả lần đầu tiên vào năm 1917.

Intensive properties (Thuộc tính chuyên sâu) là thuộc tính khối lớn, có nghĩa là chúng không phụ thuộc vào lượng vật chất có trong đó. Ví dụ về các thuộc tính chuyên sâu bao gồm: 

 • Điểm sôi
 • Khối lượng riêng
 • Trạng thái vật chất
 • Màu sắc
 • Điểm nóng chảy
 • Mùi
 • Nhiệt độ
 • Chỉ số khúc xạ
 • Độ cứng
 • Độ dẻo
 • Tính dễ uốn 

Xem thêm: Extensive Properties