High-cycle Fatigue


High-cycle Fatigue -

(Mỏi chu kỳ lớn) là loại mỏi gây ra bởi các biến dạng đàn hồi nhỏ dưới số chu kỳ tải trọng lớn trước khi xảy ra phá hủy.