Meridional View


Meridional View -

là chế độ xem kinh tuyến, thay vì nhìn vào đầu của cánh, chúng ta nhìn một mặt của toàn bộ tuabin và nhìn vào một mặt cắt ngang của máy ở bán kính từ moay-ơ (hub) và đầu cánh (tip).