Throughflow


Throughflow -

là phương pháp cho tính toán hiệu năng máy cánh quay/máy tuabin là phương pháp CFD gần như 3D (quasi-3D), giải dòng chảy trung bình phương vị trong mặt phẳng kinh tuyến (meridional plane). Sử dụng một phương pháp trung bình phương vị giảm yêu cầu độ phân giải lưới theo hướng tiếp tuyến tới chỉ 2 nút (một phần tử), với sự giảm tương ứng chi phí tính toán tương đối với mô phỏng 3D đầy đủ.