Supersonic


Supersonic -

trên âm (thanh), trong hàng không vũ trụ "supersonic speed" là tốc độ trên âm, tức là vượt trên tốc độ âm thanh, dải số Mach khoảng từ 1,2 đến 5.

Xem thêm: Hypersonic; subsonic; transonic