Hypersonic


Hypersonic -

siêu âm, trong khí động học, tốc độ siêu âm là tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh, thường là bắt đầu ở tốc độ Mach 5 trở lên. 
Các công cụ mô phỏng Ansys có thể được sử dụng để kiểm tra tất cả những thách thức có thể gặp phải khi di chuyển với tốc độ siêu âm.

Xem thêm: Supersonic; Subsonic; Transonic