Fluid-Structure Interaction


Fluid-Structure Interaction (FSI) -

nghiên cứu đa vật lý (Multiphysics) về cách chất lỏng và kết cấu tương tác với nhau.

Dòng chất lỏng có thể tạo áp suất và/hoặc tải nhiệt lên kết cấu. Những tải trọng này có thể gây ra biến dạng kết cấu trúc đáng kể để thay đổi dòng chất lỏng.

Với mô phỏng Ansys, bạn có thể hiểu sâu hơn về các hiện tượng FSI xảy ra với sản phẩm của mình để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tuổi thọ.