Subsonic


Subsonic -

dưới âm (thanh), trong hàng không "subsonic speed" là tốc độ dưới âm, số Mach là dưới 0,8.

Xem thêm: Hypersonic, Supersonic, Transonic