Smoothed Particle Hydrodynamics


Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) -

là thủy động lực học hạt mịn (SPH) là một phương pháp số là một phần của họ các phương pháp không có lưới (hoặc không có lưới) lớn hơn. Đối với các phương pháp này, bạn không xác định các nút và phần tử như bạn thường xác định trong phân tích phần tử hữu hạn; thay vào đó, chỉ một tập hợp các điểm là cần thiết để đại diện cho một vật thể nhất định. Trong SPH, các nút này thường được gọi là hạt hoặc hạt giả (pseudo-particle).