Shroud


Shroud -

là bề mặt xác định đường kính ngoài của vành khuyên dòng chảy trong máy tuabin.