Reduced Order Model


Reduced Order Model (ROM) -

mô hình giảm bậc, là các phiên bản đơn giản hóa của một mô hình bảo tồn các hành vi cần thiết và các hiệu ứng chi phối, nhằm mục đích giảm thời gian giải pháp hoặc dung lượng lưu trữ cần thiết. Nó có thể tăng tốc thời gian mô phỏng của bạn mà không làm giảm độ chính xác so với mô phỏng 3D đầy đủ.