Rheology


Rheology -

lưu biến học, là khoa học về dòng chảy và biến dạng của vật chất và mô tả mối tương quan giữa lực, biến dạng và thời gian. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp rheos có nghĩa là dòng chảy (flow). Lưu biến học có thể áp dụng cho tất cả các vật liệu, từ chất khí đến chất rắn.