Reverse Engineering


Reverse Engineering -

(Kỹ thuật đảo ngược, còn được gọi là kỹ thuật ngược hoặc kỹ thuật quay lại) là một quy trình hoặc phương pháp thông qua ứng dụng mà người ta cố gắng hiểu thông qua suy luận suy diễn cách một thiết bị, quy trình, hệ thống hoặc một phần mềm hoàn thành nhiệm vụ với rất ít (nếu có) hiểu biết chi tiết về chính xác cách nó hoạt động như thế nào.

Kỹ thuật đảo ngược có thể áp dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật máy tính, kỹ thuật cơ khí, thiết kế, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật hóa học và hệ thống sinh học.