Pitch change


Pitch change -

là một thuật toán giao nhau được sử dụng để tìm các phần chồng chất của mỗi mặt lưới ở nơi mặt chung interface.