Cosite


Cosite -

vị trí sắp xếp của thiết bị điện tử trên cùng một phương tiện, trạm hoặc cơ sở. Lưu ý: Thiết bị được đặt ở vị trí như vậy thường bị nhiễu sóng vì nó gần với thiết bị khác.