Desense


Desense -

là sự suy giảm độ nhạy do các nguồn nhiễu, thường được tạo ra bởi cùng một thiết bị mà đài phát thanh đang sử dụng.