ElectroMagnetic Compatibility


ElectroMagnetic Compatibility (EMC) -

là khả năng tương thích điện từ, là khả năng của thiết bị và hệ thống điện hoạt động có thể chấp nhận được trong môi trường điện từ của chúng, bằng cách hạn chế việc phát, truyền và nhận năng lượng điện từ không chủ ý có thể gây ra các tác động không mong muốn như nhiễu điện từ (EMI) hoặc thậm chí là hư hỏng vật lý trong thiết bị hoạt động. Mục tiêu của EMC là hoạt động chính xác của các thiết bị khác nhau trong một môi trường điện từ chung. Nó cũng là tên được đặt cho nhánh liên quan của kỹ thuật điện.