Aeromechanics


Aeromechanics -

khoa học về cơ học liên quan đến chuyển động của không khí và các chất khí khác, liên quan đến khí động lực học (Aerodynamics), vật lý nhiệt học (Thermophysics) và khí tĩnh học (Aerostatics). Đây là nhánh của cơ học liên quan đến chuyển động của các chất khí và tác động của chúng lên các vật thể trong dòng chảy.