Cogging torque


Cogging torque -

(Mômen xoắn ăn khớp) là mômen cần thiết để thắng mômen ngược tạo bởi lực hút từ tính giữa nam châm trên rotor và các răng sắt của stator. Có nhiều vị trí rotor trong một vòng quay mà mômen xoắn ăn khớp cao.

Có thể giảm thiểu mô-men xoắn khi điều chỉnh số cực và số rãnh của động cơ, bằng cách làm xiên (skewing) các nam châm trên rotor hoặc bằng cách xiên lamination stack. Theo thiết kế, động cơ không rãnh có mô-men xoắn ăn khớp bằng không vì chúng không có răng sắt trong stator.