In vitro


In vitro -

tiếng Latinh có nghĩa là "bên trong kính." Khi một thứ gì đó được thực hiện trong ống nghiệm, nó xảy ra bên ngoài một cơ thể sống.