End-effects


End-effects -

(hiệu ứng cuối), trong xử lý tín hiệu, đề cập đến nơi nhiều bộ lọc và các quy trình tương tự tạo ra kết quả giả ở các phần cuối của tập dữ liệu. Có một số lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Phổ biến nhất là khi sử dụng bộ lọc dựa trên cửa sổ di chuyển, bộ lọc không được xác định rõ ở ranh giới.

Ví dụ: Hãy xem xét một bộ lọc có kích thước 3. Tại điểm dữ liệu đầu tiên của bạn (n =1) bộ lọc này không được xác định rõ ràng vì n = 0 không tồn tại. Để tính toán một giá trị tại thời điểm này, cách tiếp cận phổ biến nhất là chèn dữ liệu của bạn (thường bằng số không) để mở rộng chiều rộng. Vì đây không phải là dữ liệu thực nên sẽ làm sai lệch kết quả cho những điểm này.

Trong ăng-ten

Hiệu ứng cuối của ăng-ten là điện dung hiệu dụng làm cho ăng-ten lưỡng cực dài hơn một chút. Một lưỡng cực cộng hưởng nửa sóng sẽ nhỏ hơn một nửa (khoảng 5%) so với nửa bước sóng trong không gian tự do. Nếu dây mỏng đến mức vô hạn, sẽ không có hiệu ứng cuối, nhưng hai nửa của một lưỡng cực hoạt động giống như các tụ điện nhỏ trên điểm cấp nguồn.

Quy tắc chung cho một lưỡng cực dây mỏng là: L (feet) = 468/Freq (Mhz) Công thức này tính đến hiệu ứng cuối. Nếu không có hiệu ứng cuối, nó sẽ là 492/Freq.