Nail penetration test


Nail penetration test -

Kiểm tra đinh đâm xuyên là một loại kiểm tra an toàn được thực hiện để mô phỏng hiện tượng đoản mạch bên trong. Pin mẫu được dùng đinh đâm xuyên qua để mô phỏng hiện tượng đoản mạch bên trong và xác minh rằng pin không bắt lửa hoặc nổ.